Aylıq arxivlər

İyun 2015

Azərbaycan Elmi Elmi-pedaqoji

Cavid şeirinin vəzni

Huseyn_Cavid

Şeir incə, dərin məzmunlu fikrin gözəl üslubi ifadələrlə vəznli və qafiyəli ifadəsidir. Şeirin mühüm tərkib hissələrindən biri vəzndir. Bəzən qafiyəsiz, o qədər də məzmuna malik olmayan, lakin vəznlə deyilmiş  bədii parçaları şeir də olmasa, nəzm adlandırmaq mümkün olur, lakin şeir və ya nəzmin vəzni olmasa, onları nə şeir, nə də nəzm adlandırmaq mümkün deyil. Davamına bax