"Bir millətin lisanı mövcudiyyətinin ən parlaq bürhanıdır".

"Elə yaşamalısan ki, öləndən sonra da ölməyəsən - həyatın məqsədi məhz budur".

“Əsas olan öz qəlbindəkilərini yazmaqdır.”